pr-page

1. sz. melléklet

 

Általános licenszfeltételek

(Az egyedi szerződési feltételek melléklete)

AL1 Adatvédelem: A szerződő felek betartják a II. Függelékben meghatározott adatvédelmi rendelkezéseket.

AL2 Licenszkorlátozások: A licensz csak az Egyedi Szerződési Feltételekben megadott telephelyre vonatkozik. A jogbérletbe vevő tartózkodik a szerződésben nem szereplő más telephelyeken és/vagy más éttermekben való használattól. A jogbérletbe vevő különösen tartózkodik a szerződéses jogok felhasználásától a saját internetes oldalaihoz kapcsolódóan, pl. a közösségi oldalakon és a digitális médiákban; az ilyen felhasználásra a licensz kifejezetten nem vonatkozik. A licenszkoncepció bármely használatához a jogbérletbe adó írásbeli hozzájárulása, vagy jóváhagyása szükséges és a jogbérletbe adó által meghatározott minőségbeli követelményeknek való megfelelés szükséges. A jogbérletbe adó irányelvben szabályozhatja, hogy a jogbérletbe vevők hogyan jelenjenek meg a közösségi oldalakon, amennyiben ezt kivételes esetben megengedi. A jogokat a jogbérletbe vevő személyesen kapja meg, a kötelezettségeit az együttműködő partner személyesen és az alkalmazottai révén látja el. A jelen szerződés nem biztosítja a jogbérletbe vevő számára a jogot, hogy további partner éttermeket nyisson és vezessen.

AL3 A módosítás jogának fenntartása: A jogbérletbe adó saját belátása szerint és jóhiszeműen megváltoztathatja az irányelveket, a szerződéses jogokat (szellemi és ipari tulajdonjogok), az általános licenszfeltételeket, az étel- és italkínálatot, valamint az együttműködést a NetPincérrel annak érdekében, hogy a licenszkoncepciót hozzáigazítsa a változó piaci feltételekhez és az esetlegesen megváltozott fogyasztói elvárásokhoz. A jogbérletbe vevő nem vezethet le jogokat ezekből a változásokból. Ha a jogbérletbe adó olyan változtatásokat hajt végre, amelyek befolyásolják a partner étterem megjelenését, a csomagolást, az ételeket és/vagy italokat, akkor a jogbérletbe vevő végrehajtja ezeket a kiigazításokat. Módosítások esetén a jogbérletbe adó figyelembe veszi a jogbérletbe vevő érdekeit, és szükség esetén ésszerű átalakítási időszakot biztosít.

AL4 Tisztázás: A területi védelemről vagy a kizárólagosság más formájáról nem született megállapodás.

AL5 Irányelveknek megfelelő felhasználás: A jogbérletbe vevő tartózkodik attól, hogy a jogbérletbe adó által közvetített fogyasztókat olyan ételekkel és italokkal lássa el, amelyek nem felelnek meg az étlapnak és a jogbérletbe adó irányelveinek. Ugyanez vonatkozik a jogbérletbe vevő által használt csomagoló- és reklámanyagokra. Ha további DELIVERY HERO együttműködési szerződések vannak érvényben a szerződő felek között további licenszkoncepciók vonatkozásában, ez a szabályozás nem jelent korlátozást a többi DELIVERY HERO licenszkoncepció vonatkozásában.

AL6 A jogbérletbe adó teljesítései: A jogbérletbe adó harmadik feleket is igénybe vehet kötelezettségeinek teljesítéséhez. A jogbérletbe vevő által nyújtott szolgáltatásokhoz a jogbérletbe vevő elfogadása és aktív részvétele szükséges. A jogbérletbe adó mentesül a teljesítési kötelezettség alól, ha és amíg a jogbérletbe vevő nem fogadja el a szolgáltatást, vagy nem vesz részt aktívan a szolgáltatás nyújtásában.

AL7 A jogbérletbe vevő általános kötelezettségei: A jogbérletbe vevő a szerződés tárgyát képező licenszet teljes mértékben a jó kereskedő gondosságával használja fel. A jogbérletbe vevő a szerződés időtartama alatt korlátozás nélkül fenntartja a partner éttermet, oly módon, hogy képes legyen a szerződést a szükséges módon teljesíteni. A jogbérletbe vevő biztosítja, hogy a partner étteremben csak olyan dolgozókat alkalmazzanak, akik a szerződés rendelkezéseinek és a jogbérletbe adó irányelveinek megfelelően képzettek. A jogbérletbe vevő minden erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy alkalmazottai ne hozzanak létre profilokat vagy fiókokat a digitális közösségi oldalakon és/vagy más digitális kommunikációs platformokon az Egyedi Szerződési Feltételekben szereplő név (márkanév vagy védjegy vagy üzleti név) felhasználásával.

AL8 Kereskedelmi ügynöki kapcsolat: Kereskedelmi ügynökként a NetPincér platform kiemelt ügyfélkört biztosít a jogbérletbe vevőnek a licenszkoncepció tekintetében. A NetPincér önálló közvetítőként tevékenykedik a jogbérletbe vevő és a fogyasztók között. A NetPincér hozzáférést biztosít ezekhez a fogyasztókhoz, de a jogbérletbe vevő nem köteles elfogadni azokat. A jogbérletbe adó együttműködik a NetPincérrel annak érdekében, hogy a kereskedelmi ügynöki kapcsolat gördülékenyen működjön. A jogbérletbe adó saját belátása szerint határozza meg az ételek és italok maximum árait (felhívás ajánlattételre) az étlapnak megfelelően, amelyek megjelennek NetPincéren a fogyasztók számára. A jogbérletbe vevő nem köteles egyik NetPincér által közvetített vásárló és ajánlata elfogadására.

A jogbérletbe vevő szabadon határozhatja meg eladási árait a maximum ára alatt, és nem köteles elfogadni a jogbérletbe adó által közvetített vételi ajánlatokat, mindenekelőtt azokat a vételi ajánlatokat utasítja el, amelyek nem felelnek meg a saját eladási árainak. A jogbérletbe vevő és a NetPincér nem köteles a jogbérletbe adó felé az összes neki alkalmas vételi ajánlatot vagy egy meghatározott minimumnak megfelelő mennyiségű vételi ajánlatot közvetíteni. A jogbérletbe adó és a NetPincér kifejezetten szabadon dönthet arról, hogy közvetíti-e az vételi ajánlatot a jogbérletbe vevőnek, vagy más jogbérletbe vevőt választ.

AL9 Megrendelések elfogadása: Ha a jogbérletbe vevő megrendelést fogad el, ezt a jogbérletbe adó által megadott online eszközön történő visszaigazolással jelzi. Eközben a jogbérletbe vevő betartja a jogbérletbe adó. Ha az elfogadás révén az adásvételi szerződés létrejön, a jogbérletbe vevő köteles hiánytalanul teljesíteni a fogyasztóval szemben fennálló kötelezettségét a jelen szerződés rendelkezéseivel és a jogbérletbe adó irányelveivel összhangban.

AL10 Szállítási határidők: A fogyasztóval fennálló adásvételi szerződés teljesítését a jogbérletbe vevő pontosan és teljes mértékben az irányelveknek megfelelően végzi. Az ételeknek az irányelveknek megfelelő állapotban kell eljutniuk a fogyasztóhoz. A maximális kiszállítási idő a megrendelésnek a jogbérletbe vevőnél történő kézhezvétele - amennyiben elfogadja a megrendelést - és a fogyasztónak történő kiszállítás között 60 perc; köteles a lehető legjobb tudása szerint törekedni a maximális 40 perces kiszállítási időre.

AL11 Nincs rögzített ár: A kötelező érvényű irányelvek soha nem vonatkoznak az eladási árakra. A jogbérletbe vevő szabadon határozhatja meg az eladási árakat, amelyről tájékoztatja a jogbérletbe adót annak érdekében, hogy ahhoz igazíthassa a NetPincéren megjelenő árakat. Nincs rögzített ár, de a jogbérletbe adó megszabhat maximális árakat.

AL12 A kizárólagos beszerzési kötelezettség alóli kivételek: A jogbérletbe vevő a következő feltételekkel jogosult bizonyos termékek beszerzésére az általa választott szállítóktól, akik nem rendszerbeszállítók (a továbbiakban: "külső szállítók"):

 1. A külső szállítóktól beszerzett termékek csak az italok, saláták, csomagolt tejtermékek, csomagolt szárazáruk termékcsoportjába tartozhatnak.

 2. A külső beszállítóktól való beszerzés a partner étteremben nem haladhatja meg a partner étterem havi teljes termékbeszerzésének 20%-át; ennek meghatározásánál a beszerzési ár mérvadó.

 3. A külső beszállítóktól beszerzett termékeknek minőség, állag és élelmiszerbiztonság szempontjából összehasonlíthatóknak kell lenniük a rendszerbeszállítók által kínált termékekkel.

 4. A külső szállítótól történő első beszerzés előtt az érintett külső szállítót illetően a jogbérletbe adótól „külső szállítói jóváhagyást" kell beszerezni. Ebből a célból a jogbérletbe vevő a saját költségén átadja a jogbérletbe adó részére az érintett külső szállító termékmintáit. A külső szállítói jóváhagyást akkor lehet megadni, ha a termékek minősége, állaga és élelmiszer-biztonsága összehasonlítható, és nincsen tényleges kétség a külső szállító megbízhatóságával kapcsolatban; ellenkező esetben a külső szállítói jóváhagyás megtagadható.

Ha a fenti követelmények valamelyike nem teljesül, akkor a jogbérletbe adó jogosult és köteles visszavonni a külső szállító jóváhagyását. A jogbérletbe vevő tartózkodik olyan termékek beszerzésétől, amelyeket nem engedélyezett külső szállítóitól szereztek be.

AL13 Keresztszállítások: A szerződés nem tiltja a jogbérletbe vevő és más partnerek közötti keresztszállításokat. A kérdéses termékeket felnyitás nélkül kell tartani, biztosítani kell a megszakítás nélküli hűtőláncot, minden élelmiszerjogi előírást be kell tartani, és a jogbérletbe adót tájékoztatni kell minden keresztszállításról.

AL14 Visszatérítések: Ha a rendszerbeszállítók és más szállítók pénzügyi előnyöket biztosítanak a jogbérletbe vevő részéről történő eszköz- és termékbeszerzések tekintetében, akkor ezek az előnyök a jogbérletbe adót illetik meg.

AL15 Szállítási nehézségek: Egy rendszerbeszállító, de nem a jogbérletbe adó által okozott szállítási nehézségek vis maiorként tekintendők a szerződő felek részéről. Ebben az esetben a jogbérletbe adó törekszik a helyzet gyors orvoslására, és ha a javulás nem következik be, az érintett külső szállító pótlására.

AL16 Kiegészítések a kizárólagos beszerzési kötelezettséghez: Megegyezés született arról, hogy a megállapodott beszerzési kötelezettségvállalás teljes volumene a szerződés időtartama alatt várhatóan meghaladja a nettó 25.000.000 Ft-ot. Ez csupán a szerződő felek kötelezettség nélküli értékelése. Nem áll fenn kötelezettség egy bizonyos mennyiség beszerzésére.

AL17 Bruttó külső forgalom: A „partner étterem bruttó külső forgalma" fogalom magában foglalja a jogbérletbe vevő összes forgalmát és bevételét, amely a jelen szerződéssel és/vagy a közvetített vételi ügyletekkel összefüggésben keletkezik, ideértve a külső szállítóktól származó termékek értékesítéséből származó jövedelmet, a házhozszállítási díjakat, valamint ezen értékesítések törvényes forgalmi adóját.

AL18 Forrásadó: a jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban teljesítendő összes kifizetés a törvény által megengedett mértékben adó, illeték, behozatali vám, díjak vagy forrásadók levonása vagy felszámítása nélkül történik. Ha a jogbérletbe vevőt törvény kötelezi a levonások végrehajtására, különös tekintettel a forrásadóra, akkor a jogbérletbe adónak a visszatartott adóval megegyező kiegészítő összeget fizet, így a jogbérletbe adó megkapja azt az összeget, amelyet a levonások nélkül kapott volna.

AL19 Személyek csoportjai és tőketársaságok; egyetemleges felelősség: Ha a jogbérletbe vevő személyek csoportjából áll, akkor ezek egyetemlegesen felelnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségekért. E csoport tagjai csak együttesen gyakorolhatják a jelen szerződésből eredő jogokat. Ahhoz, hogy a jogbérletbe adó egy szándéknyilatkozatot megkapjon, elegendő a csoport tagjainak egyikét elérni, akik a jelen szerződés aláírásával kölcsönösen átvételi meghatalmazást adnak egymásnak. A jogbérletbe vevő nem szabad a partner éttermet egyszemélyes társaság formában vagy révén vezetni, ha nem írta alá valamennyi társasági tag személyesen a jelen szerződést; ebben az esetben az 1. mondat rendelkezése alkalmazandó. Ha a jogbérletbe vevő egy tőketársaság, akkor köteles haladéktalanul értesíteni a jogbérletbe adót amennyiben tagcserét terveznek, vagy az megtörténik. Ennek az információnak tartalmaznia kell az új társasági tagok nevét.

AL20 A szerződéses jogok védelme: A jogbérletbe vevő kötelezi magát arra, hogy nem támadja a szerződéses jogokat, sem maga, sem harmadik felek által és/vagy semmilyen formában nem segít harmadik feleknek ilyen támadásban. A szerződéses jogok magukban foglalják az Egyedi Szerződési Feltételekben említett licenszkoncepció nevét (márkanév, védjegy vagy üzleti név). A jogbérletbe vevő nem jogosult a cégnevébe ezt a nevet vagy a „HONEST FOOD vagy DELIVERY HERO" kifejezést átvinni és/vagy azt a cégjegyzékbe bejegyeztetni. A jogbérletbe vevő tartózkodik internetes domain-ek regisztrálásától, birtoklásától és/vagy használatától, amelyek ezt a nevet és/vagy a „HONEST FOOD vagy DELIVERY HERO" kifejezést tartalmazzák. A jogbérletbe vevő tartózkodik olyan márkanevek regisztrálásától és/vagy használatától, amelyek összekeverhetők a szerződéses jogokkal. A jogbérletbe vevő tartózkodik a szerződés tárgyát képező ételek ajánlatától és értékesítésétől (e tekintetben az étlap döntő jelentőségű) egy másik értékesítési csatornán vagy más kiszállítási szolgáltatón keresztül, vagy helyben fogyasztott éttermi értékesítés útján.

AL21 A sérült szerződéses jogok cseréje: Ha az Egyedi Szerződési Feltételekben említett nevet (márkanév, védjegy vagy üzleti név) törölnek, korlátoznak vagy érvénytelennek nyilvánítanak, ez nem érinti a jelen szerződés érvényességét. Ebben az esetben a jogbérletbe adó azonnal egy azzal egyenértékű cseréről gondoskodik.

AL22 A felelősség korlátozása: A jogbérletbe adó csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén felel önmagáért, a teljesítési és ügyleti segédeiért. Az olyan kötelezettségek megsértése esetén, amelyek teljesítése elsődlegesen teszi lehetővé a jelen szerződés megfelelő végrehajtását (alapvető kötelezettségek), a jogbérletbe adó egyéb gondatlanságért is felel. A nem súlyos gondatlanság esetén a felelősség semmiképpen sem haladhatja meg azt a kárt, amelyet a vonatkozó megállapodott szolgáltatásokra tekintettel általában előre lehetett számolni. A jogbérletbe adó a fent említett felelősségkorlátozások által nem befolyásolt felelősséggel tartozik az élet elleni, a testi és egészségkárosodások tekintetében, amelyek a jogbérletbe adó, törvényes képviselői vagy teljesítési segédei gondatlan vagy szándékos kötelezettségszegésén alapulnak, valamint olyan károkért, amelyekre a termékfelelősségről szóló törvény vonatkozik, valamint olyan károkért, amelyek a jogbérletbe adó, jogi képviselői vagy teljesítési segédei szándékos vagy súlyosan gondatlan szerződésszegésén, vagy csalárd magatartásán alapulnak.

AL23 Az internetes platformok elérhetősége: A jogbérletbe adó nem tartozik felelősséggel a NetPincér folyamatos vagy megszakítás nélküli hozzáférhetőségéért, így nem felelős az esetleges elérhetetlenségért vagy egyéb kiesésekért.

AL24 Vis maior: Ha a jelen szerződésből eredő kötelezettséget vis maior (pl. természeti katasztrófák, háború, polgárháború, népi felkelés, állami rendkívüli helyzet, sztrájk, járvány és egyéb egészségügyi katasztrófák, továbbá egyéb hasonló jelentőségű események) miatt nem lehet teljesíteni, ez nem jelent kötelezettségszegést.

AL25 Szerződés utáni kötelezettségek:

 1. A jelen szerződés felmondása esetén a jogbérletbe vevő köteles azonnal teljesíteni a következő „szerződés utáni kötelezettségeket"; e kötelezettségekkel szemben a visszatartási jog érvényesítése csak elismert és/vagy jogilag megalapozott követelések esetén lehetséges:

 2. A jogbérletbe vevő tartózkodik valamennyi szerződéses jog használatától, különösen az Egyedi Szerződési Feltételekben említett név (márkanév, védjegy vagy üzleti név) használatától.

 3. A jogbérletbe vevő eltávolít a vállalkozásával kapcsolatban minden utalást a licenszhálózatra, ill. szerződéses jogokra vonatkozóan, és a jövőben tartózkodik az ilyen hivatkozásoktól.

 4. A jövőben a jogbérletbe vevő tartózkodik olyan ipari tulajdonjogok, logók, formatervezési minták és kialakítások használatától, amelyek összetéveszthetők a szerződéses jogokkal.

 5. A jogbérletbe vevő köteles a kölcsönvett tárgyakat visszaadni a jogbérletbe adónak.

AL26 Ügyfélszolgálat:A jogbérletbe vevő köteles a magyar fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelően válaszolni a fogyasztók megkereséseire és kezelni a fogyasztók panaszait. A jogbérletbe vevő továbbá köteles tájékoztatni a jogbérletbe adót a fogyasztói panaszokról.

AL27 Marketing és PR-tevékenység:

 1. A jogbérletbe adó által meghatározott csomagolási és reklámanyag-felhasználási kötelezettség mellett a jogbérletbe vevő tartózkodik a saját marketing- és reklámtevékenységtől a licenszkoncepciót érintően a jogbérletbe adó előzetes engedélye nélkül. Az jogbérletbe vevő továbbá tartózkodik az előírttól eltérő csomagoló- és reklámanyagok felhasználásától. Egyértelműen rögzítésre kerül, hogy a jogbérletbe vevő a jelen szerződés időtartama alatt továbbra is üzemelteti korábbi éttermét az eddigi kiszállítási szolgáltatással és nincs korlátozva az arra vonatkozó marketing és reklámtevékenységében.

 2. A jogbérletbe vevő tartózkodik attól, hogy saját reklámanyagot adjon hozzá a jelen szerződés keretében szállított ételekhez és italokhoz.

 3. Az újságírók által a licenszkoncepcióval és/vagy az Delivery Hero márka kapcsolatban feltett bármely kérdést a jogbérletbe vevő haladéktalanul továbbítja a jogbérletbe adónak az egységes és következetes PR-munka elérése érdekében.

AL28 Informatikai eszközök és konyhai eszközök:

 1. A szerződés megkötésével a jogbérletbe adó bérbe adja a jelen szerződésben megjelölt informatikai eszközöket a jogbérletbe vevő számra, hogy a szerződés időtartama alatt azt a licenszkoncepció működetetésére érdekében használhassa. A jogbérletbe vevő köteles az eszközöket gondosan és a vonatkozó irányelveknek megfelelően használni, jó állapotban tartani, károsodás esetén pedig saját költségre kicserélni. A szerződés megszűnésekor a jogbérletbe vevő köteles minden eszközt és terméket ugyanolyan állapotban visszaadni, ahogy kapta (leszámítva az általános amortizációt). A jogbérletbe adó által meghatározott eszközöket a jogbérletbe vevő köteles megvenni a jogbérletbe adótól, vagy más meghatározott beszállítótól.

 2. Ha az előző pont szerinti kölcsönzésre kerül sor, a jogbérletbe adó az átadást biztosíték (kaució) megfizetésétől teheti függővé. A jogbérletbe adó jogosult a kauciót részben vagy egészben lefoglalni, ha a jogbérletbe vevő a kölcsönvett tárgyat nem, hiányosan vagy sérülten adja vissza.

 3. A jogbérletbe vevő a jelen szerződés szerinti kötelezettségei keretében köteles arra, hogy rendelkezzen a licenszelt élelmiszer előállításához szükséges konyhai eszközökkel. Amennyiben a jogbérletbe vevő nem rendelkezik azokkal, úgy köteles azokat saját költségén beszerezni saját csatornáin vagy a jogbérletbe adón keresztül. A konyhai eszközöknek meg kell felelniük a jogbérletbe adó által meghatározott specifikációnak.

 4. Ha a jogbérletbe adó biztosítja a jogbérletbe vevő számára a konyhai eszközt, akkor annak költségét a jogbérletbe vevő kiszámlázza a jogbérletbe vevő felé, mint konyhai eszköz díjat. A jogbérletbe adó jogosult arra, hogy a fogyasztóktól a jogbérletbe vevő nevében beszedett összegekből levonja a konyhai eszköz díját.

AL29 Kötbér: Ha a jogbérletbe vevő a 12. §-ban meghatározott egy vagy több kötelezettséget megsérti, kötbért kell fizetnie, amelyet a jogbérletbe adó ésszerű mérlegelés alapján határoz meg, melynek mértékét vita esetén az illetékes bíróság felülvizsgálja.

 1. A kötbér összege.

  • A titoktartási követelmény megsértése, ideértve annak szerződés utáni érvényességét is: 1.000.000,- Ft
  • A versenytilalom megsértése (A DHH-val való szerződéskötést leszámítva) a szerződés 13.2-13.4 pontjai szerint valamint annak a tilalomnak a megsértése, hogy a jogbérletbe vevő a receptkönyvben leírt recepteket nem használhatja a saját ételei elkészítése során a szerződés időtartama alatt és a szerződés megszűnését követően:: 1.000.000,- Ft
  • A 7. pont szerinti beszerzési kötelezettség megsértése (vásárlás a rendszerbeszállítóktól): 500.000,- Ft
  • A jogbérletbe adó fenntartja a jogot 100.000,- Ft kötbér felszámolására amennyiben a jogbérletbe vevő az ételeket nem a recepteknek (iránymutatásoknak) megfelelően készítik el, vagy amelyek egyéb módon sértik a szerződést.
  • A licenszkoncepció által érintett védjegyeknek, kereskedelmi neveknek, vagy a „HONEST FOOD", „DELIVERY HERO" kifejezéseknek a jogbérletbe vevő cégnevében való feltüntetése; olyan internetes domainek regisztrálása vagy használata, amelyek a licenszkoncepció által neveket, vagy az „HONEST FOOD", „DELIVERY HERO" szavakat tartalmazza; olyan védjegyek bejegyzése és/vagy használata, amelyek összetéveszthetők a jelen szerződést érintő védjegyek bármelyikével; A licenszkoncepciót érintő ételek forgalmazása más értékesítés, étteremben helyben, vagy más kiszállítási csatornán: 100.000,- Ft
  • Az élelmiszer-biztonság veszélyeztetése vagy a törvényes higiéniai előíások megsértése a szerződés azonnali felmondását eredményezheti.
  • A szerződéses jogok védelmére vonatkozó kötelezettségek megsértése (a jogbérletbe adó szellemi és ipari tulajdonjogai): 500.000,- Ft
  • Az ellenőrzési jogok 8. pont szerinti akadályozása a szerződés azonnali felmondását eredményezheti.
  • Olyan vállalkozások közvetlen vagy közvetett részvétele a partner étterem üzemeltetésében, amelyek nem írták alá a jelen szerződést: 1.000.000,- Ft
  • A túlélő szerződéses kötelezettségek megszegése: 1.000.000,- Ft
 2. A kötbér megfizetése nem érinti az általa biztosított rendelkezés betartásának kötelezettségét. A biztosított rendelkezés újbóli megsértése esetén a kötbér minden egyes megsértése esetén újból kiszabható. A kötbér alkalmazása ellenére a jogbérletbe adónak joga van arra, hogy a rendelkezés megsértése esetén felmerült teljes kárának megtérítését követelhesse.

 3. A szerződéses kötbértől függetlenül a jogbérletbe adónak továbbra is joga van a jelen szerződést nyomós okból rendkívüli felmondással felmondani, és/vagy háborítatlanságot, kártérítést (amelybe egy esetleges kötbér beszámítandó) és/vagy információt kérni.

 4. A kötbér megfizetésére a jogbérletbe adó írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 14 nap áll a jogbérletbe vevő rendelkezésére.